Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
Από το 4ο Συνέδριο Διδακτικής της Πληροφορικής
του Σχολικου Συμβούλου Μαγνησίας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΑΧΤΕΑ


H 1η Συνεδρία του 4ου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα τον Μάρτιο του 2008 είχε ως κεντρικό θέμα: «Διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού». Στη συγκεκριμένη συνεδρία παρουσιάστηκαν πέντε ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των οποίων ο τίτλος και οι εισηγητές παρουσιάζονται στην συνέχεια.
Η πρώτη εισήγηση αναφέρονταν στην «Αξιοποίηση του e-ECLiP στη διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών δομών». Εισηγητές ήταν οι Γόγουλου Α., Γουλή Ε. και Γρηγοριάδου Μ. Στην συγκεκριμένη εργασία διευκρινίστηκε επαρκώς ότι το πλαίσιο ECLiP στοχεύει στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την ενεργή εμπλοκή των μαθητών. Τεκμηριώθηκε επίσης ότι το λογισμικό περιβάλλον ECLiP συμβάλλει στην οικοδόμηση της γνώσης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων σε προγραμματιστικές έννοιες μέσα από την εκπόνηση δραστηριοτήτων διερευνητικού και συνεργατικού χαρακτήρα. Η εργασία έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουν οι ακροατές κάποιες βασικές αρχές του ECLiP καθώς επίσης και στοιχεία σχεδιασμού δραστηριοτήτων με το e-ECLiP το οποίο αποτελεί την υλοποίηση του πλαισίου ECLiP στο προσαρμοστικό συνεργατικό περιβάλλον μάθησης SCALE που χρησιμοποιείται συχνά στον εκπαιδευτικό χώρο. Ιδιαιτέρως σημαντικά κρίνονται τα αποτελέσματα της πειραματικής εφαρμογής του e-ECLiP σε μαθητές Γυμνασίου που παρουσίασε η ερευνητική ομάδα, καθόσον φάνηκε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων συνέβαλλαν από πλευράς των μαθητών θετικά στην κατανόηση της λειτουργίας της επαναληπτικής δομής καθώς και στην εφαρμογή της στην επίλυση απλών σχετικών προβλημάτων.
Η δεύτερη εισήγηση είχε ως θέμα την «Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικά μαθήματα Πληροφορικής μέσω του περιβάλλοντος SCALE» και εισηγητές ήταν οι Βεργίνης H., Γουλή Ε., Γόγουλου Α. και Γρηγοριάδου Μ. Σ’ αυτήν την εργασία παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη θα λέγαμε πρόταση υποστήριξης και εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικές θεματικές ενότητες Πληροφορικής με τη βοήθεια δραστηριοτήτων οι οποίες διατίθενται μέσα από το διαδικτυακό προσαρμοστικό περιβάλλον μάθησης SCALE. Το προαναφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί με βάση τις δυνατότητες του περιβάλλοντος SCALE και στοχεύει στην οικοδόμηση γνώσεων και την καλλιέργεια της διερευνητικής μάθησης και της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων. Η εργασία διακρίνεται για τον χρηστικό χαρακτήρα της αφού δίνει τη δυνατότητα να κατανοηθούν από τον ακροατή οι δυνατότητες που παρέχει το περιβάλλον SCALE, οι θεματικές ενότητες που καλύπτουν οι δραστηριότητες που προτείνονται, αλλά και ο τρόπος αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη βοήθεια των ενδεικτικών δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν από την ερευνητική ομάδα και απευθύνονταν σε φοιτητές που παρακολουθούσαν κάποιο εισαγωγικό μάθημα Πληροφορικής, επιχειρήθηκε μια πρώτη αξιολόγηση τα αποτελέσματα της οποίας χαρακτηρίζονται ενθαρρυντικά σχετικά με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργείται για να υποστηριχθεί μέσα από το περιβάλλον SCALE.
Στην Τρίτη εισήγηση με τίτλο: «Το πρόγραμμα ”Διάγραμμα Ροής” και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού», που είχε ως εισηγητές τους Βρακόπουλο Α. και Καρτσιώτης Θ., παρουσιάστηκε με εύληπτο τρόπο το πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» το οποίο αποτελεί πνευματικό δημιούργημα των εισηγητών μαζί με παραδείγματα για την διδακτική αξιοποίησή του σε μαθήματα πληροφορικής Γυμνασίου και Λυκείου. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διαφαίνεται καθαρά ότι η πληροφορική τεχνολογία χρησιμοποιείται επικουρικά, καθότι με τη συνδρομή της παράγεται ένα αποτελεσματικό και εύχρηστο διδακτικό εργαλείο το οποίο δυνητικά διευκολύνει την ομαλή εισαγωγή των μαθητών σε προγραμματιστικές έννοιες. Και τούτο διότι αυτό το εργαλείο συντελεί στην μετατροπή ενός αλγόριθμου σε διάγραμμα ροής. Το πρόγραμμα-εργαλείο «Διάγραμμα Ροής» μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό της σχολικής πράξης ώστε να δημιουργηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας ένα διερευνητικό και εποικοδομητικό περιβάλλον μάθησης που θα διευκολύνει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα –ίσως και γρηγορότερα– τις αλγοριθμικές δομές και την έννοια του προγραμματισμού. Το ερευνητικό αποτέλεσμα αυτής της ομάδας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό καθόσον σε συνδυασμό με το γεγονός ότι διατίθεται δωρεάν είναι δυνατό να αλλάξει τον τρόπο που διδάσκεται ο προγραμματισμός στο σχολείο.
Η τέταρτη εργασία έχει ως θέμα: «Περιβάλλοντα απτού προγραμματισμού: Επισκόπηση της παρούσας κατάστασης και ανοιχτά ερευνητικά ερωτήματα». Εισηγητές ήταν οι Σαπουνίδης Θ., Δημητριάδης Σ. και Βλαχάβας Ι. Η συγκεκριμένη εργασία έχει το δικό της ενδιαφέρον, καθόσον παρουσιάζει γλώσσες προγραμματισμού και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που υιοθετούν απτές διεπαφές χρήστη, προκειμένου να διευκολύνουν τους χρήστες όλων των ηλικιών στην εκμάθηση εννοιών του προγραμματισμού. Τα συστήματα παρουσιάζονται με τη χρονολογική σειρά εμφάνισής τους ενώ παράλληλα, όπου είναι δυνατόν, γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προσεγγίσεων που ακολούθησαν οι δημιουργοί τους. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα ανοιχτά ερευνητικά ερωτήματα, που σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες που διενεργήθηκαν, προτείνεται να διερευνηθούν. Η συμβολή της παρούσας εργασίας θεωρείται σημαντική επειδή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η έρευνα σε τέτοια συστήματα, πέρα από την όποια κατασκευαστική ή σχεδιαστική καινοτομία, θα πρέπει να καταδείξει με επιστημονικούς όρους την αποδοτικότητα και την εκπαιδευτική τους αξία.
Η πέμπτη εργασία διαπραγματεύεται τους «Κανόνες μισοψημένων παιχνιδιών ως πλαίσιο κατανόησης και εφαρμογής της δομής επιλογής», Οι εισηγητές κ.κ. Αλεξοπούλου Ε. και Κυνηγός Χ., κατά την παρουσίαση της εργασίας εστίασαν στην κατανόηση και εφαρμογή προγραμματιστικών εννοιών κατά την αλληλεπίδραση δύο ομάδων μαθητών με το υπολογιστικό περιβάλλον Cruislet. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν και επαρκώς περιγράφηκαν κατά την παρουσίαση, έγινε εμφανές ότι στηρίχτηκαν στην έννοια των μισοψημένων παιχνιδιών. Οι εισηγητές διευκρίνισαν με παραδείγματα, ότι τα αποκαλούμενα «μισοψημένα παιχνίδια» αποτελούν στην ουσία (για καθαρά εκπαιδευτικούς λόγους) ημιτελή υπολογιστικά περιβάλλοντα που σκοπό έχουν την εμπλοκή των μαθητών σε μια ενεργή και συνεχή διαδικασία τροποποίησης ή και αλλαγής των κανόνων που τα διέπουν. Όπως σημείωσαν οι εισηγητές, η αλλαγή ή η δημιουργία νέων κανόνων και η εφαρμογή τους στη γλώσσα προγραμματισμού Logo, παρέχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίo οι μαθητές κατασκευάζουν και συνεπώς μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα έννοιες που αφορούν στη δομή επιλογής. Με την παρούσα εργασία φάνηκε η διδακτική αξία μίας άλλης προσέγγισης στη διδασκαλία του προγραμματισμού η οποία διατηρεί υψηλό το ενδιαφέρον των μαθητών, αφού αυτοί επικεντρώνονται στην υλοποίηση κανόνων και δεν τους απασχολεί καθόλου η σημασιολογία και η σύνταξη των εντολών.
Όπως προκύπτει από όλα τα προηγούμενα, η 1η συνεδρία απαρτίζονταν από πέντε εισηγήσεις με εννοιολογική συνοχή και θεματολογία συμπληρωματική. Το περιεχόμενο των εργασιών διακρίνεται μεταξύ των άλλων και για την χρηστική αξία του, πράγμα που το έχει ανάγκη ο εκπαιδευτικός που διδάσκει μαθήματα πληροφορικής στο σχολείο. Τέτοιες και άλλες παρόμοιες εργασίες είναι ωφέλιμο να παρουσιάζονται γιατί βοηθούν αφάνταστα το έργο του εκπαιδευτικού πληροφορικής, ο οποίος αναζητά, αλλά δύσκολα ανευρίσκει βιβλιογραφία που να εμπίπτει στο θεματικό πεδίο της διδακτικής της πληροφορικής.-